bgm softgel ii ตาเด่น(Dominant eye)โดยธรรมชาติแล้ว

bgm softgel ii ตาเด่น(Dominant eye)โดยธรรมชาติแล้ว คนเราจะใช้ดวงตาทั้งสองข้างในการมองวัตถุพร้อม ๆ กัน โดยจะมีตาข้างหนึ่งเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ถนัด (Dominant Eye) ส่วนอีกข้างจะเป็นตาข้างที่ด้อยกว่า (Non-Dominant Eye) ซึ่งเราสามารถทดสอบว่าดวงตาข้างใดเป็นตาข้างที่เด่น หรือ ตาข้างที่ด้อย ได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้ใช้มือทั้งสองข้างประกอบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมและยื่นออกไปข้างหน้า จากนั้นเล็งไปทางวัตถุใดวัตถุหนึ่งทดสอบการมองเห็นโดยการหลับตาทีละข้างหากมองวัตถุนั้น ๆ ด้วยดวงตาทั้งสองข้าง เราจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อเราหลับตาลงทีละข้าง จะมองเห็นเสมือนว่าวัตถุที่เราเล็งอยู่นั้นเคลื่อนที่ได้ หรือ บางส่วนอยู่นอกกรอบสามเหลี่ยม ซึ่งทำให้เราทราบได้ว่าดวงตาข้างใดเป็นตาเด่น และดวงตาข้างใดเป็นตาด้อย bgm softgel ii. bgm softgel ii หากปิดตาซ้ายแล้วเห็นวัตถุอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อปิดตาขวาจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่นอกรอบบางส่วนหรือมองไม่เห็นวัตถุ นั่นแสดงว่า ตาข้าง “ขวา” ของคุณคือ ตาเด่น บีจีเอ็ม ซอฟเจล ทู ในทางตรงกันข้าม หากปิดตาขวาแล้วเห็นวัตถุอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม แต่เมื่อปิดตาซ้ายจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่นอกรอบบางส่วนหรือมองไม่เห็นวัตถุ นั่นแสดงว่า ตาข้าง “ซ้าย” ของคุณคือ ตาเด่น … Continue reading "bgm softgel ii ตาเด่น(Dominant eye)โดยธรรมชาติแล้ว"